3,000,000 تومان 2,100,000 تومان

مدت زمان: 45 روز اول؛

حداقل محتوی سازی: 90 پست سئو به همراه طراحی یک وب سایت زیرمجموعه سایت اصلی برای تبادل لینک؛

نتیجه مورد انتظار: حداقل یک کلیدواژه صفحه اولی بهمراه 90 پست سئو و بهینه سازی تمام ساختار و محتوای سایت بهمراه 2000 بک لینک سفارشی در 20 سایت ساینا و کسب و ثبت حداقل 1000 کلیک بهمراه ساخت 2000 بک لینک داخلی در کنسول گوگل ؛

X