2,000,000 تومان 1,800,000 تومان

مدت زمان: 45 روز دوم؛

حداقل محتوی سازی: 500 پست سئو؛

نتیجه مورد انتظار: 90% کلیدواژه های مورد نظر صفحه اولی بهمراه مجموعا 1100 پست سئو و بهینه سازی تمام ساختار و محتوای سایت با یک وب سایت اضافی؛ (نتایج سفارش هر دو بسته سئو)

X